Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Studia Podyplomowe >> Arteterapia

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIUM ARTETERAPII, EDYCJA X

 

 

 


POBIERZ MATERIAŁY

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji:

Zasady i kryteria rekrutacji

W przypadku zainteresowania powyższym kierunkiem prosimy o złożenie lub nadesłanie pocztą (adres powyżej) następujących dokumentów:

 • formularza aplikacyjnego o przyjęcie na studia podyplomowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 
  Regulaminu DO POBRANIA PONIŻEJ
 • odpisu lub poświadczonej przez Uczelnię kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • podpisanego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5 Regulaminu DO POBRANIA PONIŻEJ
 • kopii dowodu osobistego 
 • 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym  tle, podpisanych imieniem i nazwiskiem

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych i wszystkich stosownych dokumentów;
 • zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych przez 
  Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 • w przypadku  nieprzyjęcia kandydata – możliwość odwołania od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni.


Profil kandydata

Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wyższych uczelni z dyplomem  magisterskim i licencjackim.

Nie ma opłaty rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz zainteresowania kandydata zgodne z programem studium.


Warunkiem uruchomienia Studiów jest przyjęcie minimum 16 osób. Pierwszy zjazd planowany jest na 3-4 grudnia
2016 r.


Akty prawne regulujące funkcjonowanie Studium - edycja IX

 • Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: zobacz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych: zobacz
 • Zarządzenie  nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Dane kontaktowe Jednostki 
Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Arteterapii

Pracownia Terapii Zajęciowej 
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań

Kierownik Studium: dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (61 854 73 09, 609 830 793, mcylkowska-nowak@wp.pl)
Koordynator administracyjny Studium: mgr Anna Lewczuk (61 854 73 06, alewczuk@umed.poznan.pl)


Ramowy Program zajęć

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 470 godzin (w tym 420 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 50 godzin praktyk arteterapeutycznych), trwają 4 semestry, pozwalają na uzyskanie 120 punktów ECTS  i obejmują następujące przedmioty:

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć
i liczba godzin
ECTS Forma zaliczenia

W

Ćw.

SEMESTR 1

1. Elementy pediatrii 10 - 2 zaliczenie
2. Elementy geriatrii 10 - 2 zaliczenie
3. Wprowadzenie do arteterapii 10 10 4 egzamin
4. Psychologia pomagania - 10 2 zaliczenie
5. Socjoterapia. Zajęcia warsztatowe   20 4 zaliczenie
6. Muzykoterapia. Zajęcia warsztatowe 10 30 8 egzamin
7. Malarstwo. Zajęcia warsztatowe - 30 6 zaliczenie
z oceną
8. Podstawy historii sztuki 10 - 2 zaliczenie

SEMESTR 2

9. Pedagogika twórczości 10 10 4 egzamin
10. Wybrane nurty psychoterapii 10 20 6 egzamin
11. Elementy psychologii klinicznej 10 - 2 zaliczenie
12. Socjologia kultury 15 - 3 zaliczenie
13. Grafika. Zajęcia warsztatowe   20 4 zaliczenie
14. Rzeźba. Zajęcia warsztatowe - 20 4 zaliczenie
z oceną
15. Tekst jako forma terapii. Zajęcia warsztatowe - 15 3 zaliczenie
16. Fotografioterapia. Zajęcia warsztatowe   20 4 zaliczenie

SEMESTR 3

17. Elementy psychiatrii 10 - 2 zaliczenie
18. Choreoterapia. Zajęcia warsztatowe   30 6 egzamin
19. Terapia przez teatr - 30 6 egzamin
20. Biblioterapia, sylwoterapia, talasoterapia, ludoterapia   30 6 zaliczenie
21a. Konsultacje prac dyplomowych - 5/słuchacza 10 zaliczenie
 

SEMESTR 4

21b. Konsultacje prac dyplomowych
- 5/słuchacza 8 zaliczenie
22. Zajęcia w placówkach
- 50 10 zaliczenie
z oceną
23. Zajęcia podsumowujące i recenzja prac
  10 12 egzamin
Łącznie 105 365    
470 120  


Koszt uczestnictwa i terminy płatności

Opłata za 4 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 8200 PLN, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 2050 PLN w terminach:  28.11.2016 r., 31.05.2017 r., 30.11.2017 r., 31.05.2018 r.
 
Harmonogram zjazdów na Podyplomowym Studium Arteterapii, edycja X *

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu: sobota w godz. 8:30-16:45 lub 8:30-20:15 (dot. tylko kilku wybranych zjazdów), niedziela w godz. 8:30-16:45. Wyjątek stanowi ostatni zjazd w pierwszym semestrze, który trwa cztery dni (zajęcia z malarstwa - przedmiot realizowany blokowo, czwartek-niedziela).
 
Harmonogram zjazdów na Podyplomowym Studium Arteterapii w roku akademickim 2016/2017, semestr I, edycja X - nabór 2016/2017*

03-04.12.2016 r. – pierwszy zjazd/rozpoczęcie zajęć
14-15.01.2017 r.
11-12.02.2017 r.
18-19.03.2017 r.
22-23.04.2017 r.
20-21.05.2017 r.
29.06.-02.07.2017 r. – zjazd czterodniowy
 
Semestr II - rok akademicki 2017/2018

21-22.10.2017 r.

18-19.11.2017 r.

16-17.12.2017 r.

13-14.01.2018 r.

03-04.02.2018 r.

24-25.02.2018 r.

Semestr III - rok akademicki 2017/2018, 2018/2019

14-15.04.2018 r.

12-13.05.2018 r.

02-03.06.2018 r.

15-16.09.2018 r.

06-07.10.2018 r.


Semestr IV - rok akademicki 2018/2019, zakończenie – grudzień 2018 r.

Informacje dodatkowe

 • Na zajęcia warsztatowe słuchacz zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie 
  wygodnej odzieży i obuwia;
 • Studium zapewnia materiały na wszystkie zajęcia, z wyjątkiem zajęć warsztatowych z malarstwa (zakup farb wskazanych przez prowadzącego zajęcia we własnym charakterze);
 • Uczestnik studiów podyplomowych ma status Słuchacza, nie Studenta (nie uprawnia do korzystania ze zniżek studenckich, np. w przypadku komunikacji miejskiej).


Cele i efekty kształcenia

Absolwent Podyplomowego Studium Arteterapii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia. Posiada wiedzę w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce. Absolwent Studium jest przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne. Charakteryzuje go zdolność do wykorzystywania i dalszego rozwijania specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.
 
Dokumenty do pobrania
 
REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
FORMULARZ APLIKACYJNY SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
OŚWIADCZENIE


Wyciąg wybranych paragrafów Regulaminu Studiów Podyplomowych


VII. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

 
§ 27

1.  Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia zobowiązani są podpisać przed rozpoczęciem zajęć umowę o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7.

2.  Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje indeks, który pozostaje jego własnością również po ukończeniu studiów.
3.  Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:
1.  korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków niezbędnych do realizacji programu studiów,
2.  otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców w formie drukowanej lub elektronicznej,
3.  korzystania z zasobów bibliotek Uczelni na zasadach określonych w ich regulaminach,
4.  konsultacji z prowadzącymi zajęcia i kierownikiem studiów,
5.  zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego.
4.  Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest znać i przestrzegać postanowień regulaminu studiów, a w szczególności:
1.  uczestniczyć w zajęciach określonych w planie zajęć studiów,
2.    uzyskiwać w terminie zaliczenia i zdawać egzaminy,
3.    wnosić w terminach wymagane opłaty,
4.    niezwłocznie powiadomić na piśmie kierownika studiów o zmianie nazwiska, adresu i innych danych osobowych.

VIII .ZALICZENIA I EGZAMINY.
 
§ 28

1.  Prowadzący zajęcia podaje słuchaczom ramowy program zajęć, warunki zaliczania zajęć, zdawania egzaminów oraz zasady usprawiedliwiania w przypadku nieobecności słuchaczy na zajęciach.

2.  W przypadku braku zaliczenia bądź egzaminu, słuchacz ma prawo do uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów poprawkowych w kolejnych dwóch terminach.
3.  Terminy zaliczeń i zaliczeń poprawkowych oraz egzaminów i egzaminów poprawkowych ustalane są przez kierownika studiów podyplomowych w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia.
4.  Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:
bardzo dobry   5.0
ponad dobry   4.5
dobry   4.0
dość dobry   3.5
dostateczny   3.0
niedostateczny   2.0
zaliczone   zal.

5.  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie studiów.
6.  W świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik, uśrednienia wyników egzaminów według następującej zasady:
-  od 3.0 - 3.20 - dostateczny,
-  od 3.21 - 3.70 - dość dobry,
-  od 3.71 - 4.20 - dobry,
-  od 4.21 - 4.49 - ponad dobry,
-  od 4.50 - 5.0 - bardzo dobry.

7.  W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych, Uczelnia wystawia słuchaczowi świadectwo ukończenia studiów, którego odbiór słuchacz potwierdza pisemnie.
8.  Świadectwo wydawane jest absolwentowi studiów podyplomowych po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec uczelni.

IX. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY I MOŻLIWOŚĆ WZNOWIENIA STUDIÓW

 
§ 29

1.  Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych, w przypadku:
1.  nie dokonania w terminie wymaganych opłat za naukę,
2.  nie uzyskania w terminie zaliczeń i nie zdania w terminie egzaminów,
3.  nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w wymiarze większym niż 10% liczby godzin zajęć,
4.  rażącego naruszenia przepisów oraz regulaminu,
5.  rezygnacji ze studiów podyplomowych.
2.  O skreśleniu z listy słuchaczy decyduje Dziekan na wniosek kierownika studiów.
3.  Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy przysługuje odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 30

1.  Osoba skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych lub przerywająca naukę z innych przyczyn pod warunkiem, że przerwa w nauce nie trwa dłużej niż 2 lata oraz studiów podyplomowych nie zawiesiło swojej działalności, może ubiegać się o wznowienie na kolejną, realizowaną edycję studiów podyplomowych, w celu ich ukończenia.

2.  Decyzję w sprawie wznowienia przez słuchacza nauki na studiach podyplomowych podejmuje Dziekan na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych, określając jednocześnie warunki wznowienia, w tym odrębną opłatę za kontynuowanie studiów podyplomowych po wznowieniu. 
3.  Warunkiem dopuszczenia osoby do kontynuowania studiów podyplomowych jest uprzednie uregulowanie wszystkich opłat.