Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Koło Naukowe >> Zrealizowane projekty badawcze

 

2000/2001

„Szpital Promujący Zdrowie – doświadczenia Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Poznaniu” 
„Marketing jako element kształtowania strategii SP ZOZ” 
„Poziom wiedzy chorych zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego na temat planowanego zabiegu”
„Badania marketingowe usług sanatoryjnych na przykładzie uzdrowiska w Inowrocławiu”
„Antykoncepcja wśród młodzieży”
„Czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie wykonywania badań rutynowych?”
„Nowy zawód – menedżer zdrowia”
„Wpływ reklamy na zachowania zdrowotne i konsumenckie człowieka”
„Wpływ działalności związków zawodowych na procesy decyzyjne w szpitalach”
„Prywatyzacja wyzwaniem dla uzdrowisk”
„Zarządzanie jakością w uzdrowisku w kontekście prywatyzacji”

 

2001/2002

„Sprawdzenie poziomu wiedzy o AIDS/HIV wśród młodzieży licealnej i akademickiej (z wyłączeniem Akademii Medycznych)” 
„Wpływ działalności związków zawodowych na procesy decyzyjne w szpitalach“ 
„Absolwent Zdrowia Publicznego a obecny rynek pracy”
„Środki przeczyszczające w życiu dziewcząt i kobiet”
„Skuteczność i wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w ZOZ”

 

2002/2003

„Zintegrowane systemy informatyczne w placówkach służby zdrowia”
„Wartość poznawcza reklam środków farmaceutycznych”
„Samokontrola kobiet w aspekcie raka sutka”
„Stres w zawodach medycznych” 
„Terroryzm a poczucie bezpieczeństwa jednostki”
„Postawy młodzieży wobec HIV/AIDS”
„Koszty usług medycznych”

 

2003/2004

„Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby starsze oceną zadowolenia z życia. Wyzwania dla promocji zdrowia”
„Reklama społeczna jako  forma promocji zdrowia na przykładzie kampanii społecznych o HIV/AIDS realizowanych w wybranych państwach Europy”
„Badania zdrowia studentów w Polsce i w Finlandii”
„Wpływ przekazów medialnych na styl życia kobiet”
„Zdrowie na wsi i w mieście”
„Porównanie programu nauczania na fizjoterapii Akademii Medycznej a Akademii Wychowania Fizycznego”
„Styl życia osób wykonujących pracę siedzącą”
„Badania poziomu aktywności fizycznej wśród studentów Akademii Medycznej”
„Opieka medyczna w opinii pacjentów”

 

2004/2005

„Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby starsze oceną zadowolenia z życia. Wyzwania dla promocji zdrowia”
„Reklama społeczna jako  forma promocji zdrowia na przykładzie kampanii społecznych o HIV/AIDS realizowanych w wybranych państwach Europy”
„Badania zdrowia studentów w Polsce i w Finlandii”
„Wpływ przekazów medialnych na styl życia kobiet”
„Zdrowie na wsi i w mieście”
„Porównanie programu nauczania na fizjoterapii Akademii Medycznej a Akademii Wychowania Fizycznego”
„Styl życia osób wykonujących pracę siedzącą”
„Badania poziomu aktywności fizycznej wśród studentów Akademii Medycznej”
„Opieka medyczna w opinii pacjentów”

 

2005/2006

„Badanie poziomu depresji i jej przyczyn wśród  pielęgniarek”
„Badanie wiedzy rodziców na temat wad postawy u dzieci”
„Badanie postaw studentów wobec medycyny alternatywnej”
„Zaburzenia odżywiania wśród młodych mężczyzn”

 

2006/2007

„Badanie depresji i jej uwarunkowań wśród pielęgniarek w Polsce i na Białorusi – studium porównawcze”
„Autoagresja w wybranych grupach zawodowych mężczyzn”
„Zjawisko autoagresji wśród studentów poznańskich uczelni wyższych”
„Zjawisko autoagresji w kontekście zdrowia publicznego”
„Struktura usług medycznych w województwie podlaskim w latach 1999-2005”
„Efektywne zarządzanie służbą zdrowia”

 

2007/2008

„Sposoby odżywania się studentów w barkach/bufetach uczelnianych w przerwach między zajęciami na podstawie analizy porównawczej dwóch poznańskich uczelni wyższych” 
„Forma i treść komunikatu – implikacje dla promocji i edukacji zdrowotnej” 
„Alfabetyzm zdrowotny mieszkańców dużego miasta”

 

2008/2009

„Alfabetyzm zdrowotny mieszkańców dużego miasta” – kontynuacja
„Choreoterpia – aspekty zdrowotne i społeczne”
„Wybrane uwarunkowania diety kobiet w Polsce”
„Edukacja zdrowotna w krajach Afryki na wybranym przykładzie”

 

2009/2010

„Edukacyjna funkcja mediów w kontekście zdrowia kobiet i diety”
„Edukacja w warunkach marginesu społecznego na przykładzie wybranego miasta”
„Dzieci niepełnosprawne i ich rodziny – wybrane aspekty rewalidacyjne”
„Edukacja zdrowotna kobiet na temat HIV/AIDS w działalności organizacji kobiecych”

 

2010/2011

„Potrzeby społeczne i edukacyjne dzieci i rodziców dzieci niepełnosprawnych”

 

2011/2012

„Potrzeby społeczne i edukacyjne dzieci i rodziców dzieci niepełnosprawnych”

 

2012/2013

„Skuteczność interwencji w terapii zajęciowej”