Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Koło Naukowe >> Rys historyczny


Studenckie Koło Naukowe Badań nad Zdrowiem – działalność w latach 1999-2010

         

       Studenckie Koło Naukowe Badań nad Zdrowiem powstało przy Zakładzie Edukacji w listopadzie 1999 roku z inicjatywy studentów Zdrowia Publicznego – Moniki Pawlun, Kamili Poradzisz-Szlijan, Jakuba Jankowiaka, Adama Pytlińskiego, Macieja Sobkowskiego i Rafała Staszewskiego. Opiekunem Koła została dr Mirosława Cylkowska-Nowak. Corocznie skupia ono 10-20 studentów. Badania naukowe studentów Koła prowadzone są pod kierunkiem kadry naukowo-dydaktycznej Zakładu Edukacji i innych jednostek Wydziału Nauk o Zdrowiu. Studenckie Koło posiada dorobek publikacyjny, a niektóre prace były wyróżniane na konferencjach i kongresach naukowych. Obok działalności naukowej Koło podejmuje także działania o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym.
       W dniach 10-20 lipca 2000 roku 8 studentek i 2 opiekunów (dr Mirosława Cylkowska-Nowak i mgr Monika Matecka) wzięło udział w obozie naukowym w Inowrocławiu. W tym czasie młodzież miała okazję zapoznać się z praktycznymi problemami organizacji i zarządzania uzdrowiskiem, przeprowadziła badanie ankietowe zmian zachodzących w toku prywatyzacji tej placówki oraz społecznych reakcji na te zmiany. Dokonano częściowego opracowania uzyskanych danych.
       W marcu 2002 zorganizowane zostało szkolenie z autoprezentacji dla członków Koła, a w grudniu tego roku odbyło się szkolenie w Błażejewku koło Poznania, dotyczące metodologii prac naukowo-badawczych, prewencji HIV/AIDS, a także warsztaty umiejętności społecznych (rozmowa kwalifikacyjna, negocjacje, zarządzanie itp.).
       W roku akademickim 2003/2004 studenci Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Zdrowiem zorganizowali spotkania otwarte z profesorami Akademii Medycznej. W styczniu 2004 roku odbył się wykład prof. dr hab. Jacka Wysockiego „Wyzwania zdrowia publicznego”, w marcu 2004 roku – spotkanie z prof. dr hab. Krzysztofem Wiktorowiczem na temat rozwoju immunologii.
       Z kolei w kwietniu 2004 roku grupa studentów działających w Kole odbyła wizytę studyjną w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
       Kolejnym przedsięwzięciem o charakterze naukowo-edukacyjnym było seminarium „Szpital w społeczeństwie – kontrowersje pacjenta XXI wieku”, które odbyło się 17 czerwca 2004 roku. Zostało ono zorganizowane przez studentów Koła, pod patronatem Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Tomasza Opali. Program seminarium obejmował zarówno wystąpienia wykładowców Akademii Medycznej, jak i raporty z badań studentów Koła.
       W dniach 15-16 lipca 2004 roku czterech członków Koła uczestniczyło w wizycie studyjnej w Szpitalu Uniwersyteckim Charité w Berlinie. Podczas wizyty studenci mieli możliwość wzięcia udziału w wykładzie na temat zarządzania szpitalem, zwiedzili odziały szpitalne oraz pracownie szpitalne wspierające leczenie kliniczne oraz rehabilitację pacjentów (między innymi w zakresie terapii zajęciowej i ergoterapii), a także poznali organizację szpitala geriatrycznego.
       Początek roku 2005 wypełniony był przygotowaniami Sesji Naukowej „Medycyna rodzinna i zdrowie publiczne – wyzwania następnej dekady”. Sesja odbyła się 29 stycznia 2005 roku. Wzięli w niej udział teoretycy i praktycy zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej: prof. dr hab. Jacek Wysocki, dr Sławomir Czachowski, dr Andrzej Czech, dr Liliana Celczyńska-Bajew, lekarze rodzinni skupieni w „Porozumieniu Zielonogórskim” oraz młodzież studiująca zarówno na Wydziale Nauk o Zdrowiu, jak i studenci Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni oraz Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
       W kolejnym roku działalności, 7 marca 2006 roku studenci Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Zdrowiem przy współpracy z młodzieżą z Sekcji Zaburzeń Odżywiania, działającej przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zorganizowali sesję panelową na temat Zaburzenia odżywiania – konteksty społeczne, kulturowe i medyczne. Honorowy patronat sesji przyjął prof. dr hab. Jacek Wysocki. W sesji wystąpili: Prof. dr hab. Józef Skrzypczak – Media w tzw. edukacji równoległej; dr Mirosława Cylkowska-Nowak – Zaburzenia odżywiania – kilka uwag wstępnych; Barbara Czech – Zaburzenia odżywiania u młodych mężczyzn; prof. dr hab. Marian Grzymisławski – Zaburzenia łaknienia – wybrane aspekty gastroenterologiczne; dr Halerz-Nowakowska – Problemy ginekologiczne kobiet z jadłowstrętem psychicznym; dr Przemysław Guzik – Zaburzenia odżywiania – problemy kardiologiczne; dr Filip Robakowski – Czynniki genetyczne i osobowościowe w jadłowstręcie psychicznym; dr Beata Ziółkowska – Przydatność konstruktu teoretycznego „Syndrom gotowości anorektyczcej” dla profilaktyki anorexia nervosa; dr Małgorzata Talarczyk – Psychoterapia zaburzeń odżywiania w warunkach ambulatoryjnych; Anna Cwojdzińska – „Tajemna droga prowadzi do wnętrza” czyli o kulturze, osobie i zaburzeniach odżywiania.
       20 kwietnia 2006 roku odbył się wykład prof. dr hab. Józefa Binnebesela z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. Doświadczanie cierpienia… Dziecko wobec choroby i śmierci.
       30 stycznia 2007 roku dwunastu członków Koła wzięło udział w wizycie studyjnej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
       26 marca 2007 roku odbyła się Sesja Panelowa na temat Ewolucja zachowań seksualnych Polaków. Honorowy patronat sesji przyjął prof. dr hab. Jacek Wysocki. Wzięli w niej: prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz – Ewolucja zachowań seksualnych Polaków, prof. dr hab. Maria Beisert – Przemiany w sposobie traktowania seksualności dziecięcej, prof. dr hab. Zbigniew Kwias – Zaburzenia erekcji u mężczyzn w praktyce lekarskiej, prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz – Biologiczne uwarunkowania wyboru partnera, prof. dr hab. Maciej Wilczak – Antykoncepcja a satysfakcja seksualna, dr Więznowski i lek. med. Kinga Więznowska-Mączyńska – Dewiacje seksualne (parafilie). Aktualne trendy w gabinecie lekarskim, dr Bogusław Stelcer – Miłość erotyczna i spełnienie – wątki literackie i psychoanalityczne, dr Bartosz Bilski – Epidemiologia chorób przenoszonych drogą płciową. W sesji wzięło udział 300 studentów. Sesję poprowadziły Barbara Czech i dr Mirosława Cylkowska-Nowak.
       W roku akademickim 2007/2008 przewodniczącą Koła została Ewelina Napieralska. W styczniu i lutym 2008 roku członkowie Koła wzięli udział w cyklu edukacyjnym prowadzonym przez mgr Małgorzatę Ratajczak-Galicką, międzynarodową dyplomowaną konsultantkę laktacyjną (IBCLC) na temat Promocja i edukacja karmienia piersią – aspekty społeczne.
       Kolejny rok akademicki 2008/2009 był rokiem pracy roboczej. Realizowane projekty zaowocowały publikacjami artykułów w czasopismach naukowych oraz uczestnictwem Dagmary Krakówki w Sesji Panelowej II „Studenckiej Konferencji Zdrowia Publicznego” w Uniwersytecie Medycznym w Warszawie (24 czerwca 2009 roku) i wygłoszeniem referatu Dieta w życiu młodych kobiet – próba diagnozy.
       W roku akademickim 2009/2010 studenci Koła zorganizowali wykład otwarty mgr Krzysztofa Lauscha, dyrektora Szkoły Specjalnej nr 103 w Poznaniu pt. Osoba niepełnosprawna w rodzinie – problem czy szansa.