Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Studia Podyplomowe >> Przygotowanie Pedagogiczne

 

 

PODYPLOMOWE STUDIUM PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO  

W ZAKRESIE DYDAKTYKI MEDYCZNEJ, EDYCJA XI

 


 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji - informacje dla edycji XI:


Zasady i kryteria rekrutacji

W przypadku zainteresowania powyższym kierunkiem prosimy o złożenie lub nadesłanie pocztą (adres powyżej) następujących dokumentów:

 • formularza aplikacyjnego o przyjęcie na studia podyplomowe, zgodnie z załącznikiem nr 4 
  Regulaminu DO POBRANIA PONIŻEJ
 • odpisu lub poświadczonej przez Uczelnię kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • podpisanego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5 Regulaminu DO POBRANIA PONIŻEJ
 • kopii dowodu osobistego 
 • 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym  tle, podpisanych imieniem i nazwiskiem

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych i wszystkich stosownych dokumentów;
 • zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych przez 
  Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 • w przypadku  nieprzyjęcia kandydata – możliwość odwołania od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni.


Profil kandydata

Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wyższych uczelni z dyplomem  magisterskim i licencjackim. Nie ma opłaty rekrutacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia Studiów jest przyjęcie minimum 22 osób. Pierwszy zjazd planowany jest na 11-12 luty 2017 r.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie Studium - edycja XI

 • Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: zobacz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych: zobacz
 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, nr 14/2017 oraz 73/2016.

Dane kontaktowe Jednostki

Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Dydaktyki Medycznej

Pracownia Terapii Zajęciowej 
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań

Kierownik Studium: dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (61 854 73 09, 609 830 793, mcylkowska-nowak@wp.pl)
Koordynator administracyjny Studium: mgr Anna Lewczuk (61 854 73 06, alewczuk@umed.poznan.pl)


Ramowy Program zajęć

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 420 godzin (w tym 270 wykładów i seminariów oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych), trwają 3 semestry, pozwalają na uzyskanie 90 punktów ECTS  i obejmują następujące przedmioty (zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli w Polsce):

Koszt uczestnictwa i terminy płatności

Opłata za 3 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 3000 PLN, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 1000 PLN w terminach: 31.01.2017 r., 15.07.2017 r., 15.01.2018 r.
 
Harmonogram zjazdów, edycja XI * 

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu: sobota w godz. 8:30-16:45 lub 8:30-20:15 (dot. kilku wybranych zjazdów), niedziela w godz. 8:30-16:45. W semestrze III zajęcia odbywają się raz na dwa miesiące (około 3 zjazdy w semestrze). Studium kończy się pisemnym egzaminem dyplomowym.
 
Semestr I, edycja XI - nabór 2016/2017*

11-12.02.2017 r. - pierwszy zjazd
18-19.03.2017 r.
22-23.04.2017 r.
20-21.05.2017 r.
24-25.06.2017 r.

23-24.09.2017 r. 

Semestr II - rok akademicki 2017/2018

21-22.10.2017 r.

18-19.11.2017 r.

16-17.12.2017 r.

13-14.01.2018 r.

03-04.02.2018 r.

Semestr III  -  rok akademicki 2017/2018,

03-04.03.2018 r.

14-15.04.2018 r.

zakończenie – 9 czerwca 2018 r.

Informacje dodatkowe

 • Na zajęcia warsztatowe słuchacz zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie 
  wygodnej odzieży i obuwia;
 • Studium zapewnia materiały na wszystkie zajęcia, z wyjątkiem zajęć warsztatowych z malarstwa (zakup farb wskazanych przez prowadzącego zajęcia we własnym charakterze);
 • Uczestnik studiów podyplomowych ma status Słuchacza, nie Studenta (nie uprawnia do korzystania ze zniżek studenckich, np. w przypadku komunikacji miejskiej).

Cele i efekty kształcenia

Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Dydaktyki Medycznej zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii i metodyki wychowania oraz nauczania wybranych przedmiotów zgodnych z kierunkiem ukończonych studiów.


Dokumenty do pobrania
 
REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
FORMULARZ APLIKACYJNY SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
OŚWIADCZENIE

 

Wyciąg wybranych paragrafów Regulaminu Studiów Podyplomowych

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

 
§ 27

1.  Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia zobowiązani są podpisać przed rozpoczęciem zajęć umowę o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7.

2.  Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje indeks, który pozostaje jego własnością również po ukończeniu studiów.
3.  Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:
1.  korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków niezbędnych do realizacji programu studiów,
2.  otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców w formie drukowanej lub elektronicznej,
3.  korzystania z zasobów bibliotek Uczelni na zasadach określonych w ich regulaminach,
4.  konsultacji z prowadzącymi zajęcia i kierownikiem studiów,
5.  zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego.
4.  Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest znać i przestrzegać postanowień regulaminu studiów, a w szczególności:
1.  uczestniczyć w zajęciach określonych w planie zajęć studiów,
2.    uzyskiwać w terminie zaliczenia i zdawać egzaminy,
3.    wnosić w terminach wymagane opłaty,
4.    niezwłocznie powiadomić na piśmie kierownika studiów o zmianie nazwiska, adresu i innych danych osobowych.

VIII .ZALICZENIA I EGZAMINY.

 
§ 28

1.  Prowadzący zajęcia podaje słuchaczom ramowy program zajęć, warunki zaliczania zajęć, zdawania egzaminów oraz zasady usprawiedliwiania w przypadku nieobecności słuchaczy na zajęciach.

2.  W przypadku braku zaliczenia bądź egzaminu, słuchacz ma prawo do uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów poprawkowych w kolejnych dwóch terminach.
3.  Terminy zaliczeń i zaliczeń poprawkowych oraz egzaminów i egzaminów poprawkowych ustalane są przez kierownika studiów podyplomowych w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia.
4.  Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:
bardzo dobry   5.0
ponad dobry   4.5
dobry   4.0
dość dobry   3.5
dostateczny   3.0
niedostateczny   2.0
zaliczone   zal.

5.  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie studiów.
6.  W świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik, uśrednienia wyników egzaminów według następującej zasady:
-  od 3.0 - 3.20 - dostateczny,
-  od 3.21 - 3.70 - dość dobry,
-  od 3.71 - 4.20 - dobry,
-  od 4.21 - 4.49 - ponad dobry,
-  od 4.50 - 5.0 - bardzo dobry.

7.  W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych, Uczelnia wystawia słuchaczowi świadectwo ukończenia studiów, którego odbiór słuchacz potwierdza pisemnie.
8.  Świadectwo wydawane jest absolwentowi studiów podyplomowych po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec uczelni.

IX. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY I MOŻLIWOŚĆ WZNOWIENIA STUDIÓW

 
§ 29

1.  Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych, w przypadku:

1.  nie dokonania w terminie wymaganych opłat za naukę,
2.  nie uzyskania w terminie zaliczeń i nie zdania w terminie egzaminów,
3.  nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w wymiarze większym niż 10% liczby godzin zajęć,
4.  rażącego naruszenia przepisów oraz regulaminu,
5.  rezygnacji ze studiów podyplomowych.
2.  O skreśleniu z listy słuchaczy decyduje Dziekan na wniosek kierownika studiów.
3.  Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy przysługuje odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 30

1.  Osoba skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych lub przerywająca naukę z innych przyczyn pod warunkiem, że przerwa w nauce nie trwa dłużej niż 2 lata oraz studiów podyplomowych nie zawiesiło swojej działalności, może ubiegać się o wznowienie na kolejną, realizowaną edycję studiów podyplomowych, w celu ich ukończenia.

2.  Decyzję w sprawie wznowienia przez słuchacza nauki na studiach podyplomowych podejmuje Dziekan na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych, określając jednocześnie warunki wznowienia, w tym odrębną opłatę za kontynuowanie studiów podyplomowych po wznowieniu. 
Warunkiem dopuszczenia osoby do kontynuowania studiów podyplomowych jest uprzednie uregulowanie wszystkich opłat.