Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Studia Podyplomowe >> Arteterapia

EDYCJA IX

PODYPLOMOWE STUDIUM ARTETERAPII  


POBIERZ MATERIAŁY

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie Studium - edycja IX

 • Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: zobacz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych: zobacz
 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nr 79/15
  w sprawie uruchomienia IX edycji studiów z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Dane kontaktowe Jednostki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Arteterapii
Pracownia Terapii Zajęciowej
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań

Kierownik Studium: dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (61 854 73 09, 609 830 793, mcylkowska-nowak@wp.pl)
Koordynator administracyjny Studium: mgr Anna Lewczuk (61 854 73 06, alewczuk@umed.poznan.pl)

Ramowy Program

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 470 godzin (w tym 420 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz 50 godzin praktyk arteterapeutycznych), trwają 4 semestry, pozwalają na uzyskanie 120 punktów ECTS  i obejmują następujące przedmioty:

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć
i liczba godzin
ECTS Forma zaliczenia

W

Ćw.

SEMESTR 1

1. Elementy pediatrii 10 - 2 zaliczenie
2. Elementy geriatrii 10 - 2 zaliczenie
3. Wprowadzenie do arteterapii 10 10 4 egzamin
4. Psychologia pomagania - 10 2 zaliczenie
5. Socjoterapia. Zajęcia warsztatowe   20 4 zaliczenie
6. Muzykoterapia. Zajęcia warsztatowe 10 30 8 egzamin
7. Malarstwo. Zajęcia warsztatowe - 30 6 zaliczenie
z oceną
8. Podstawy historii sztuki 10 - 2 zaliczenie

SEMESTR 2

9. Pedagogika twórczości 10 10 4 egzamin
10. Wybrane nurty psychoterapii 10 20 6 egzamin
11. Elementy psychologii klinicznej 10 - 2 zaliczenie
12. Socjologia kultury 15 - 3 zaliczenie
13. Grafika. Zajęcia warsztatowe   20 4 zaliczenie
14. Rzeźba. Zajęcia warsztatowe - 20 4 zaliczenie
z oceną
15. Tekst jako forma terapii. Zajęcia warsztatowe - 15 3 zaliczenie
16. Fotografioterapia. Zajęcia warsztatowe   20 4 zaliczenie

SEMESTR 3

17. Elementy psychiatrii 10 - 2 zaliczenie
18. Choreoterapia. Zajęcia warsztatowe   30 6 egzamin
19. Terapia przez teatr - 30 6 egzamin
20. Biblioterapia, sylwoterapia, talasoterapia, ludoterapia   30 6 zaliczenie
21a. Konsultacje prac dyplomowych - 5/słuchacza 10 zaliczenie
 

SEMESTR 4

21b. Konsultacje prac dyplomowych
- 5/słuchacza 8 zaliczenie
22. Zajęcia w placówkach
- 50 10 zaliczenie
z oceną
23. Zajęcia podsumowujące i recenzja prac
  10 12 egzamin
Łącznie 105 365    
470 120  

 

Koszt uczestnictwa i terminy płatności 

Opłata za 4 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 7500 zł, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 1875 zł w terminach: 

30.11.2015 r. - I rata
31.05.2016 r. - II rata
30.11.2016 r. - III rata
31.05.2017 r. - IV rata

Nr konta dla IX edycji Arteterapii: 

Podyplomowe Studium Arteterapii - edycja IX, Uniwersytet Medyczny, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań  BH w Warszawie S.A. oddział w Poznaniu 

numer rachunku 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000,  tytułem 700-05-110 (ARTE IX) 

(Bardzo ważne jest aby przy przelewie podać tytuł z właściwym kodem liczbowym, który jest numerem subkonta dla poszczególnych edycji - w tym przypadku 700-05-110, ARTE IX).

  

Harmonogram zjazdów na Podyplomowym Studium Arteterapii, edycja IX *

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu: sobota w godz. 8:30-16:30 lub 8:30-20:15 (dot. wybranych zjazdów), niedziela w godz. 8:30-16:30. Wyjątek stanowi ostatni zjazd w pierwszym semestrze, który trwa cztery dni (zajęcia z malarstwa - przedmiot realizowany blokowo, czwartek-niedziela).

Semestr I – rok akademicki 2015/2016
05 – 06.12.2015 r. - pierwszy zjazd/rozpoczęcie zajęć
16 – 17.01.2016 r.
13 – 14.02.2016 r.
12 – 13.03.2016 r.
16 – 17.04.2016 r.
14 – 15.05.2016 r.
23 – 26.06.2016 r.  – zjazd czterodniowy (zajęcia z malarstwa)

Semestr II – rok akademicki 2016/2017 
24-25.09.2016 r. 
22-23.10.2016 r. 
19-20.11.2016 r. 
10-11.12.2016 r. 
21-22.01.2017 r. 
18-19.02.2017 r.
11-12.03.2017 r.

Semestr III – rok akademicki 2016/2017
01-02.04.2017 r.
22-23.04.2017 r.
20-21.05.2017 r.
24-25.06.2017 r.
16-17.09.2017 r.


Semestr IV - rok akademicki 2017/2018, zakończenie – grudzień 2017 r.

 07-08.10.2017 r.

terminy praktyk arteterapeutycznych

07-08.09. 2017 r.

11-12.09.2017 r.

21-22.10.2017 r.

18-19.11.2017 r.


Informacje dodatkowe:

 • Na zajęcia warsztatowe słuchacz zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie  wygodnej odzieży i obuwia;
 • Studium zapewnia materiały na wszystkie zajęcia, z wyjątkiem zajęć warsztatowych z malarstwa (zakup farb wskazanych przez prowadzącego zajęcia we własnym charakterze);
 • Uczestnik studiów podyplomowych ma status Słuchacza, nie Studenta (nie uprawnia do korzystania ze zniżek studenckich, np. w przypadku komunikacji miejskiej).

 

Cele i efekty kształcenia

Absolwent Podyplomowego Studium Arteterapii posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu interdyscyplinarnej formy prowadzenia terapii, jaką jest arteterapia. Posiada wiedzę w zakresie pedagogiki, psychologii, psychoterapii, wybranych subdyscyplin medycyny (np. psychiatrii, pediatrii, geriatrii), subdyscyplin pielęgniarstwa, pedagogiki i psychologii twórczości oraz nauk o sztuce. Absolwent Studium jest przygotowany do prowadzenia diagnozy funkcjonowania podopiecznych oraz planowania i prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne. Charakteryzuje go zdolność do wykorzystywania i dalszego rozwijania specyficznych umiejętności arteterapeutycznych.

Dokumenty do pobrania

 

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
FORMULARZ APLIKACYJNY SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 
OŚWIADCZENIE

 

Wyciąg wybranych paragrafów Regulaminu Studiów Podyplomowych

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

 

§ 27

 1. Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia zobowiązani są podpisać przed rozpoczęciem zajęć umowę o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7.
 2. Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje indeks, który pozostaje jego własnością również po ukończeniu studiów.
 3. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:
  1. korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków niezbędnych do realizacji programu studiów,
  2. otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców w formie drukowanej lub elektronicznej,
  3. korzystania z zasobów bibliotek Uczelni na zasadach określonych w ich regulaminach,
  4. konsultacji z prowadzącymi zajęcia i kierownikiem studiów,
  5. zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego.
 4. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest znać i przestrzegać postanowień regulaminu studiów, a w szczególności:
  1. uczestniczyć w zajęciach określonych w planie zajęć studiów,
  2.   uzyskiwać w terminie zaliczenia i zdawać egzaminy,
  3.   wnosić w terminach wymagane opłaty,
  4.   niezwłocznie powiadomić na piśmie kierownika studiów o zmianie nazwiska, adresu i innych danych osobowych.

VIII .ZALICZENIA I EGZAMINY.

 

§ 28

 1. Prowadzący zajęcia podaje słuchaczom ramowy program zajęć, warunki zaliczania zajęć, zdawania egzaminów oraz zasady usprawiedliwiania w przypadku nieobecności słuchaczy na zajęciach.
 2. W przypadku braku zaliczenia bądź egzaminu, słuchacz ma prawo do uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów poprawkowych w kolejnych dwóch terminach.
 3. Terminy zaliczeń i zaliczeń poprawkowych oraz egzaminów i egzaminów poprawkowych ustalane są przez kierownika studiów podyplomowych w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia.
 4. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:
  bardzo dobry   5.0
  ponad dobry   4.5
  dobry   4.0
  dość dobry   3.5
  dostateczny   3.0
  niedostateczny   2.0
  zaliczone   zal.
 5. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie studiów.
 6. W świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik, uśrednienia wyników egzaminów według następującej zasady:
  -  od 3.0 - 3.20 - dostateczny,
  -  od 3.21 - 3.70 - dość dobry,
  -  od 3.71 - 4.20 - dobry,
  -  od 4.21 - 4.49 - ponad dobry,
  -  od 4.50 - 5.0 - bardzo dobry.
 7. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych, Uczelnia wystawia słuchaczowi świadectwo ukończenia studiów, którego odbiór słuchacz potwierdza pisemnie.
 8. Świadectwo wydawane jest absolwentowi studiów podyplomowych po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec uczelni.

IX. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY I MOŻLIWOŚĆ WZNOWIENIA STUDIÓW


§ 29

 1. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych, w przypadku:O skreśleniu z listy słuchaczy decyduje Dziekan na wniosek kierownika studiów.
  1. nie dokonania w terminie wymaganych opłat za naukę,
  2. nie uzyskania w terminie zaliczeń i nie zdania w terminie egzaminów,
  3. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w wymiarze większym niż 10% liczby godzin zajęć,
  4. rażącego naruszenia przepisów oraz regulaminu,
  5. rezygnacji ze studiów podyplomowych.
 2. Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy przysługuje odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 30

 1. Osoba skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych lub przerywająca naukę z innych przyczyn pod warunkiem, że przerwa w nauce nie trwa dłużej niż 2 lata oraz studiów podyplomowych nie zawiesiło swojej działalności, może ubiegać się o wznowienie na kolejną, realizowaną edycję studiów podyplomowych, w celu ich ukończenia.
 2. Decyzję w sprawie wznowienia przez słuchacza nauki na studiach podyplomowych podejmuje Dziekan na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych, określając jednocześnie warunki wznowienia, w tym odrębną opłatę za kontynuowanie studiów podyplomowych po wznowieniu. 
 3. Warunkiem dopuszczenia osoby do kontynuowania studiów podyplomowych jest uprzednie uregulowanie wszystkich opłat.