Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Home >> Studia Podyplomowe >> Przygotowanie Pedagogiczne

 

Aktualności

Obecnie nie prowadzimy naboru na nową edycję (dot. roku akademickiego 2015/2016)

 Informacje dot. uruchomienia kolejnej edycji i terminie nowej rekrutacji pod nr telefonu: 61 854 73 06 lub mailowo: alewczuk@umed.poznan.pl

 

 ***

Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Dydaktyki Medycznej

edycja X 


 

Terminarz zjazdów w roku akademickim

2014/2015*-sem.I

18.01.2015 - zjazd jednodniowy (rozpoczęcie zajęć)
14-15.02.2015
25-26.04.2015
23-24.05.2015
13-14.06.2015


2015/2016 - sem. II

10-11.10.15
21-22.11.15
19-20.12.15
16-17.01.16
30-31.01.16
20-21.02.16


2015/2016 - sem. III 

16-17.04.16

25 czerwca 2016 r. - EGZAMIN DYPLOMOWY, ZAKOŃCZENIE STUDIUM

 

*Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Dydaktyki Medycznej zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zjazdów w uzasadnionych sytuacjach 

***

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji:

Akty prawne regulujące funkcjonowanie Studium:

 • Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: zobacz
 • Regulamin Studiów Podyplomowych: zobacz
 • Zarządzenie nr 73/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na uruchomienie X edycji studiów z dnia 5 września 2014 r.

Dane kontaktowe Jednostki
Wydział Nauk o Zdrowiu
Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Dydaktyki Medycznej
ul. Bukowska 70, pok. D140, D139
60-812 Poznań, tel. 61 854 73 06

Kierownik Studium: dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak (61 854 73 09, 609 830 793, mcylkowska-nowak@wp.pl)
Koordynator administracyjny Studium: mgr Anna Lewczuk (61 854 73 06, alewczuk@umed.poznan.pl)
 
Zasady i kryteria rekrutacji
Warunkiem uruchomienia Studiów jest przyjęcie minimum 20 osób. W przypadku zainteresowania powyższymi Studiami Podyplomowymi uprzejmie proszę o złożenie w sekretariacie Studium  (ul. Bukowska 70, pok. D140, D139, 60-812 Poznań)  lub nadesłanie pocztą  następujących  dokumentów:

 • formularza aplikacyjnego o przyjęcie na studia podyplomowe zgodnie z załącznikiem nr 4
  Regulaminu – do pobrania na stronie www.edukacja.ump.edu.pl
 • odpisu lub poświadczonej przez Uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • podpisanego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 Regulaminu – do pobrania na stronie
  www.edukacja.ump.edu.pl,
 • poświadczonej przez Uczelnię kopii dowodu osobistego
 • 2 fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym  tle, podpisanych imieniem i nazwiskiem

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych i wszystkich stosownych dokumentów
 • zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych przez
  Dziekana  Wydziału Nauk o Zdrowiu
 • w przypadku  nieprzyjęcia kandydata – możliwość odwołania od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni

Dokumenty należy składać do dnia 15 grudnia 2014 r.

Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wyższych uczelni z dyplomem  magisterskim i licencjackim
Warunkiem przyjęcia na Studium jest uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego
 
Koszt uczestnictwa i terminy płatności
Opłata za 3 semestry zajęć dydaktycznych wynosi 2400 zł, z możliwością dokonywania płatności przed rozpoczęciem każdego semestru w wysokości 800 zł w terminach: 10.01.2015, 5.04.2015 oraz 5.09.2015.

Cele i efekty kształcenia
Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego w zakresie Dydaktyki Medycznej zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu teorii i metodyki wychowania oraz nauczania wybranych przedmiotów zgodnych z kierunkiem ukończonych studiów

Ramowy program
Zajęcia dydaktyczne realizowane są w wymiarze 420 godzin (w tym 270 wykładów i seminariów oraz 150 godzin praktyk pedagogicznych), trwają 3 semestry, pozwalają na uzyskanie 90 punktów ECTS  i obejmują następujące przedmioty (zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli w Polsce):

Lp. Nazwa przedmiotu W Sem Forma zaliczenia ECTS

SEMESTR 1

1. Pedagogika ogólna i szkolna 10 20 egzamin 8
2. Podstawy pedeutologii i elementy prawa oświatowego 5 5 zaliczenie z oceną 4
3. Psychologia rozwoju człowieka 5 10 egzamin
 
4
4. Psychologia społeczna z elementami komunikacji interpersonalnej 5 10 egzamin 4
5. Psychologia kliniczna z elementami psychologii różnic indywidualnych 5 10 egzamin 4
6. Dydaktyka z metodyką nauczania 10 - zaliczenie z oceną 4
7. Ewaluacja i diagnoza edukacyjna 10 - zaliczenie z oceną 2
8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w oświacie 5 - zaliczenie z oceną 1

SEMESTR 2

9. Teorie oddziaływań wychowawczych 5 5 zaliczenie z oceną 4
10. Dydaktyka medyczna i w kulturze fizycznej 10 40 egzamin 10
11. Dydaktyka w edukacji zdrowotnej 10 40 egzamin 10
12. Etyka w zawodzie nauczyciela i bioetyka 5 5 zaliczenie z oceną 3
13.          
14. Kultura języka z elementami logopedii i foniatrii 5 5
 
 
zaliczenie z oceną 3
15. Technologie informacyjne i edukacja medialna - 5 zaliczenie 2

SEMESTR 3

16. Pierwsza pomoc - 10 zaliczenie z oceną 3
17. Pedagogika zdrowia z elementami pedagogiki specjalnej i edukacji inkluzyjnej 2 8 zaliczenie z oceną 2
18. Egzamin dyplomowy - 5 egzamin 7
19. Praktyka pedagogiczna 150 zaliczenie 15
Łącznie: 270* godz. zajęć, 150 godz. praktyk, 90 ECTS

*Zajęciom odbywanym w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami towarzyszą systematycznie realizowane zadania samokształceniowe


Wyciąg wybranych paragrafów Regulaminu Studiów Podyplomowych

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

 

§ 27

 

 1. Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia zobowiązani są podpisać przed rozpoczęciem zajęć umowę o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7.
 2. Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje indeks, który pozostaje jego własnością również po ukończeniu studiów.
 3. Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:
  1. korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków niezbędnych do realizacji programu studiów,
  2. otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców w formie drukowanej lub elektronicznej,
  3. korzystania z zasobów bibliotek Uczelni na zasadach określonych w ich regulaminach,
  4. konsultacji z prowadzącymi zajęcia i kierownikiem studiów,
  5. zgłaszania uwag i postulatów dotyczących procesu dydaktycznego.
 4. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest znać i przestrzegać postanowień regulaminu studiów, a w szczególności:
  1. czestniczyć w zajęciach określonych w planie zajęć studiów,
  2. uzyskiwać w terminie zaliczenia i zdawać egzaminy,
  3. wnosić w terminach wymagane opłaty,
  4. niezwłocznie powiadomić na piśmie kierownika studiów o zmianie nazwiska, adresu i innych danych osobowych.

VIII .ZALICZENIA I EGZAMINY.

§ 28

 

 1. Prowadzący zajęcia podaje słuchaczom ramowy program zajęć, warunki zaliczania zajęć, zdawania egzaminów oraz zasady usprawiedliwiania w przypadku nieobecności słuchaczy na zajęciach.
 2. W przypadku braku zaliczenia bądź egzaminu, słuchacz ma prawo do uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów poprawkowych w kolejnych dwóch terminach.
 3. Terminy zaliczeń i zaliczeń poprawkowych oraz egzaminów i egzaminów poprawkowych ustalane są przez kierownika studiów podyplomowych w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia.
 4. Przy zaliczeniach i egzaminach stosuje się następujące oceny:
  bardzo dobry   5.0
  ponad dobry   4.5
  dobry   4.0
  dość dobry   3.5
  dostateczny   3.0
  niedostateczny   2.0
  zaliczone   zal.
 5. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w planie studiów.
 6. W świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik, uśrednienia wyników egzaminów według następującej zasady:
  -  od 3.0 - 3.20 - dostateczny,
  -  od 3.21 - 3.70 - dość dobry,
  -  od 3.71 - 4.20 - dobry,
  -  od 4.21 - 4.49 - ponad dobry,
  -  od 4.50 - 5.0 - bardzo dobry.
 7. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych, Uczelnia wystawia słuchaczowi świadectwo ukończenia studiów, którego odbiór słuchacz potwierdza pisemnie.
 8. Świadectwo wydawane jest absolwentowi studiów podyplomowych po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec uczelni.

IX. SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY I MOŻLIWOŚĆ WZNOWIENIA STUDIÓW

§ 29

 1. Słuchacz może zostać skreślony z listy słuchaczy studiów podyplomowych, w przypadku:
  1. nie dokonania w terminie wymaganych opłat za naukę,
  2. nie uzyskania w terminie zaliczeń i nie zdania w terminie egzaminów,
  3. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w wymiarze większym niż 10% liczby godzin zajęć,
  4. rażącego naruszenia przepisów oraz regulaminu,
  5. rezygnacji ze studiów podyplomowych.
 2. O skreśleniu z listy słuchaczy decyduje Dziekan na wniosek kierownika studiów.
 3. Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy przysługuje odwołanie do Rektora w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 30

 1. Osoba skreślona z listy słuchaczy studiów podyplomowych lub przerywająca naukę z innych przyczyn pod warunkiem, że przerwa w nauce nie trwa dłużej niż 2 lata oraz studiów podyplomowych nie zawiesiło swojej działalności, może ubiegać sięo wznowienie na kolejną, realizowaną edycję studiów podyplomowych, w celu ich ukończenia.
 2. Decyzję w sprawie wznowienia przez słuchacza nauki na studiach podyplomowych podejmuje Dziekan na wniosek zainteresowanego, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych, określając jednocześnie warunki wznowienia, w tym odrębną opłatę za kontynuowanie studiów podyplomowych po wznowieniu. 
 3. Warunkiem dopuszczenia osoby do kontynuowania studiów podyplomowych jest uprzednie uregulowanie wszystkich opłat.

 
REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
FORMULARZ APLIKACYJNY SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 
OŚWIADCZENIE